Історія розвитку географічної науки на Рівненщині
Написав Administrator    Середа, 14 грудня 2011, 15:39    Друк

Географічна наукова думка у регіоні зародилася на засадах освоєння значного природничого потенціалу Рівненщини. Великомасштабне цілеспрямоване втручання людей у природу Полісся відкрило її унікальність і стало поштовхом до пЙ.ЖилінськийЙ.Жилінськийроведення комплексних досліджень особливостей природно-кліматичних умов та тваринного світу.

У 1872 р. працювала урядова комісія для вивчення становища сільського господарства у північних та західних губерніях Росії, до складу якої входила і територія сучасної Рівненської області. На Поліссі проводила меліорацію передусім Західна експедиція під керівництвом Йосипа Жилінського. Окрім того була створена мережа метеорологічних станцій, якими з 1883 року керував засновник російської меліорації професор О. Воєйков. У 1884 р. Полісся вивчав Г.І. Танфільєв, досліджуючи ґрунти та флору. Фауну досліджував доцент О. Нікольський. Результатом цих наукових пошуків стали монографії "Клімат Полісся"     О. Воєйкова, "Геоботанічний опис Полісся" І. Танфільєва, "Тваринний світ Полісся" О. Нікольського. Ці три монографії стали додатком до "Нарису робіт

О.ВоєйковО.Воєйков

 Західної експедиції з осушення боліт", складеної Й. Жилінським. Природу Рівненщини досліджував один із фундаторів географічної науки в Україні - академік          П. Тутковський ("Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии" (1910 р.), "Природна районізація України" (1922 р.) та ін.).

Становлення та розвиток географічної освіти і науки на Рівненщині відбувається на базі вищих навчальних закладів регіону. Великим поштовхом для цього стало переведення у 1959 р. Київського інженерно-меліоративного інституту в м. Рівне, де він одержує назву Український інститут інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування).

 

Серед проблем, які стали вивчати у регіоні, були: створення методик визначення розрахункових гідрологічних характеристик для меліоративного будівництва та визначенням впливу меліорацій на поверхневий і підземний стік. Це свідчить про початок прикладних географічних досліджень у регіоні (М.В. Лаликін, О.З. Ревера, їх підручник “Гідрологічні та водогосподарські розрахунки” (1973 р.) використовується в навчальному процесі до цього часу. Під керівництвом к. гідролог. наук доц. Марусенко Я.І. виконувалася тема “Льодово-термічний режим обводнювальних канГ.ТанфільєвГ.Танфільєвалів та розробка заходів по боротьбі з зажорними явищами на них”, яка відіграла значну роль в експлуатації обводнювально-зрошувальних каналів Півдня України.

У різні роки на Рівненщині працювали відомі географи, наукові дослідження яких мали як прикладне так і теоретичне значення. Провідними напрямками досліджень географів Рівненщини і до сьогодні   залишаються: вивчення умов формування поверхневого й підземного стоку, його якісна і кількісна оцінка в умовах інтенсивного і усестороннього антропогенного навантаження (Будз М.Д., Корбутяк М.В., Сливка П.Д.,     Будз О.П., Новосад Я.О.); геологічна будова та інженерно-геологічні умови Північно-Західного регіону України (Будз М.Д., Мельничук В.Г., Новосад Я.О., Антонов О.Д.); забезпечувалися наземні зйомки водно-фізичних властивостей ґрунтів та гідрогеологічного режиму осушуваних земель під аерокосмічні зйомки, з метою розробки методики дешифрування аерокосмічної інформації (під керівництвом М. Будза); оцінка інженерно-геологічних умовзабудованих територій. Важливим напрямом досліджень залишається ґрунтознавство (Вознюк С.Т., Олійневич В.О., Олійник В.С. та інші ).

О.НікольськийО.НікольськийЦі напрями стали традиційними у географічних дослідженнях у регіоні, що дає право стверджувати про зародки наукової школи, яка досліджує географічні аспекти динаміки властивостей гідро- та літосфери.

Серед тих, хто здійснив суттєвий внесок у розвиток географічної науки і освіти Рівненщини - к. геогр. н., проф. Коротун І.М. (1936-2000) та к. геогр. н., доц. Коротун Л.К. (1937-2001), наукова й викладацька діяльність яких до останніх днів життя була повязані із теперішнім Національним цніверситетом водного господарства і природокористування. Ними створено ряд підручників та посібників для учнів і студентів: "Природні умови і ресурси України", "Розміщення продуктивних сил України", "Природа Рівненської області", "Атлас Ровенської області", "Географія Рівненської області", "Основи загального землезнавства" інші. Учені тісно співпрацювали з вчителями географії середніх шкіл, викладали у Рівненському і Волинському інститутах підвищення кваліфікації вчителів.

 Коротун І.М. є засновником нової галузі наук про Землю - меліоративної географії. У 1970 р. І. Коротун був одним з ініціаторів краєзнавчого туризму на Волині, заснував Рівненський відділ Українського географічного товариства, який і очолював до кінця свого життя.

П.ТутковськийП.ТутковськийЗ Рівненщиною пов'язані важливі віхи у історії Українського географічного товариства. Саме у м. Рівне в 1992 р. відбулася організаційна установча конференція незалежного Географічного товариства. Делегати схвалили новий Статут, прийняли нову назву товариства – Українське географічне товариство (УГТ). В ухвалі конференції було одностайно відзначено важливу роль географічного краєзнавства як наукової дисципліни у подальшому розвитку географічної науки в цілому. Конференція у Рівному сприяла активізації видання різноманітної краєзнавчої літератури. Невдовзі побачили світ перші навчальні посібники з новими програмами для студентів географічних факультетів М.П. Крачила "Краєзнавство і туризм", М.Ю. Костриці та В.В. Обозного "Шкільна краєзнавчо-туристична робота".

  У регіоні започатковані актуальні для держави розробки управління водними ресурсами та їх використання. З 2002 р. у Рівному працює д. техн. н., проф. А.В. Яцик - засновник нового напрямку в українській науці – водогосподарської екології. Успішно проводяться дослідження із створення й охорони заповідних територій                 (Ю.М. Грищенко та його учні), участь в пошуках і розвідці родовищ міді на Волині (к. геолог. н. В.Г. Мельничук). Науковці Рівненщини приділяють велику увагу проблемам гідрології, гідрогеології, охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Важливим осередком розвитку географічної освіти і науки є Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, де завідувачем кабінету географії та економіки є Лис Ю.В., який тривалий час очолював Рівненський відділ Українського географічного товариства. В інституті створено серії навчально-методичних посібників, особливо краєзнавчого змісту, серед яких географічний краєзнавчий атлас "Рівненська область", атласи районів, довідники, путівники тощо.

І. КоротунІ. Коротун

Новим осередком формування географічної науки на Рівненщині є кафедра географії і туризму Міжнародного-економіко гуманітарного університету ім. акад. С. Дем'янчука. Відкриття географічної спеціальності у 2001 р. було на часі, оскільки у області традиційно існувала значна проблема із кадровим забезпеченням викладання географії у школах.

У Рівненському регіональному науковому географічному центрі працюють: доктор географічних наук Будз М.Д., кандидати географічних наук: Гопчак І.В., Корбутяк М.В., Коротун С.І., Косяк Д.С., Кушнірук Ю.С., Меліхова Т.Л., Мельник В.Й., Новосад Я.О., Романів А.С., Романів О.Я., Холоденко В.С., Яроменко О.В.. Забезпеченість кадрами з науковим ступенем у географічних науках на Рівненщині сьогодні не висока. Розвитку географії як науки сприяють науковці з ступенями сільськогосподарських, технічних, геолого-мінералогічних наук. Проблематичним для регіону є розпорошеність наукових кадрів, і відповідно наукових напрямів по різних кафедрах вищих навчальних закладах Рівного, де провадяться прикладні географічні дослідження.  Рівненський регіональний центр є досить молодим і перебуває на стадії перспективного розвитку.

Останнє оновлення ( Четвер, 22 грудня 2011, 14:23 )