VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку» (15 – 16 березня 2012 р.)
Написав Administrator    Вівторок, 27 грудня 2011, 15:23    PDF Друк e-mail

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (lugansk.tulp.ru)Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (lugansk.tulp.ru)VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку»

15 – 16 березня 2012 р., заявки до 15 лютого 2012р.

м. Луганськ, Україна

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луганська обласна державна адміністрація, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій і туризму, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, Волгоградский государственный университет (Россия), Antalya Akdeniz University (Туреччина), Gannan Normal University (Китай).

   ЗАПРОШЕННЯ

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у VІІ-й Міжнародній науково-практичнійконференції "Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку", яка відбудеться 15–16 березня 2012 р. в Луганському національному університеті імені Тараса  Шевченка.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1   «Підготовка майбутніх фахівців з туризму в Україні  та за кордоном».
Секція 2   «Розвиток готельно-ресторанної справи в Україні та світі».
Секція 3   «Міжкультурна комунікація в туризмі».
Секція 4   «Інноваційні технології в туристичній сфері».
Секція 5   «Економічні проблеми та питання управління в туристичній галузі».
Секція 6   Маркетингові комунікації в туристичному бізнесі».
Секція 7   «Міжнародний туризм».
Секція 8   «Туристичне ресурсознавство. Розвиток регіонального туризму».
 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
 
ВИМОГИ
до технічного оформлення статей:
Організаційний комітет приймає статті обсягом 5 – 10 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул —1,25 см, нижній — 3,2 см.
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14].
Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Зразок оформлення бібліографії:

 Література

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. — К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с.
Статтю заключають 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).
Зразок оформлення анотації:
Чорна Л. В. Передумови становлення та тенденції розвитку туристичної освіти в США
В статті розкрито передумови становлення туристичної освіти в США через призму історії розвитку туризму в період 1492 - 2009 рр. з урахуванням економічних, соціальних і культурних процесів трансформації американського суспільства на різних часових етапах.
Ключові слова: історія туризму США, туристична освіта, передумови становлення, тенденції розвитку.
Чорна Л. В. Предпосылки основания и тенденции развития туристического образования в США
В статье расскрыто предпосылки основания туристического образования в США сквозь призму истории развития туризма в период 1492 – 2009 г.г. с учетом экономических, социальных и культурных процессов трансформации американського общества на разных временних этапах.
Ключевые слова: история туризма США, туристическое образование, предпосылки основания, тенденции развития.
Сhorna L. V. The pre-conditions of establishment and tendencies of tourism education development in USA
The pre-conditions of tourism education establishment in the USA are revealed in this article through the prism of tourism history of 1492-2009 with emphasis on economic, social and cultural processes of American society transformation in different time periods.
Key words: USA tourism history, tourism education, the pre-conditions of establishment, tendencies of the development.

Стаття не повинна містити стилістичних, орфографічних чи граматичних помилок. Обов’язковою є вичитка статті філологом. Статті аспірантів, магістрантів і студентів надаються з рецензією наукового керівника (доцента, доктора, професора).  Статтю надсилати електронною поштою – E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
 
Матеріали, які не відповідають вище вказаним вимогам та надіслані після 15 лютого не приймаються.

ПУБЛІКАЦІЇ
За результатами конференції будуть видані:
-    збірник матеріалів конференції;
-    збірник ВАК з педагогічних наук "Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка".
Учасники отримають збірники до початку пленарного засідання. Заочним учасникам конференції збірники будуть надіслані поштою.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
-    120 грн. ($20 для учасників з країн СНД та з дальнього зарубіжжя) – обов’язковий оргвнесок для учасників які приїжджають *;
-    25 грн. ($3 для учасників з країн СНД та з дальнього зарубіжжя) – за кожну (повну або не повну) сторінку статті для збірника матеріалів конференції;
-    30 грн. ($4 для учасників з країн СНД та з дальнього зарубіжжя) – за кожну (повну або не повну) сторінку статті для збірника ВАК з педагогічних наук "Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка";
* У розмір організаційного внеску включені: організаційні витрати, кава-брейк, дружня вечеря. За проживання під час роботи конференції учасники сплачують самостійно.
Кошти (оргвнесок + оплата статті) надсилаються поштовим переказом за адресою:Соломіна Алла Іванівна, поштамт №31 м. Луганськ, 91031.
 
Копію квитанції надсилати електронною поштою E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (рекомендована адреса) або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
ПІБ ______________________________________
Науковий ступінь, учене звання______________
Посада __________________________________
Організація _______________________________
Адреса, тел. (служб.) _______________________
Адреса для листування, тел. _________________
E-mail ___________________________________
Назва статті(ей) із зазначенням збірника _______
Назва секції(й) ____________________________
Планую виступити в on-line режимі *
-    на пленарному засіданні (так/ні) _________
-    на секції (так/ні) _______________________
адреса Skype ___________________________
Планую приїхати та виступити з доповіддю
-    на пленарному засіданні (так/ні) _________
-    на секції (так/ні) _______________________
дата приїзду ____________________________
Технічні засоби, необхідні для доповіді_________________________________
Назва доповіді_______________________________
Прошу забронювати місця для проживання (зазначити: кількість місць з «__» _____ 2012р. по «___»_____ 2012р. у студентському гуртожитку _________,  у готелі ________.)
Участь  у ексурсіях(так/ні) __________________
* Після реєстрації ЗАЯВКИ на електронну адресу Вам буде надіслано додаткову інформацію для виступу в on-line режимі.
 
АДРЕСА
Оргкомітет конференції
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»                  вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна, 91011.
Телефони для довідок:             (050)-683-10-36       (Гуцол Алла Володимирівна, відповідальний секретар конференції), (8-0642) 59-90-08 (з’єднати з 35-15, кафедра туризму) або             (050)-614-42-16      (Соломіна Алла Іванівна, старший лаборант),             (095)-50-73-488       (Дітковська Світлана Олексіївна, в.о. завідувача кафедри туризму та готельного господарства).

Завантажити: Інформаційне повідомлення

Останнє оновлення ( Вівторок, 27 грудня 2011, 15:45 )
 
Сподобалось? Поділися з друзями!

Додати коментар


Захисний код
Оновити

edit 9357Якщо Ви помітили помилки на сторінках нашого сайту, виділіть даний текст та натисніть Shift+Enter, щоб повідомити адміністрацію

Особистості в географії

Антон Олегович Артем'єв

Підготувала: Романів О.Я. Антон Олегович Артем'єв (21 грудня 1960 року в Ленінграді) - голова Союзу російських пивоварів, до грудня 2011 року - президент ВАТ… Детальніше...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

http://pgf.rv.ua/libraries/page/